sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom


Vzdialený prístup k e-zdrojom znamená, že používateľ nemusí fyzicky prísť do budovy knižnice, ale môže vyhľadávať v e-zdrojoch a pracovať s nimi v súlade s licenčnými podmienkami a po registrácii z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet (napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod.).

V rámci vzdialeného prístupu sú všetky licencované elektronické informačné zdroje (ďalej EIZ alebo e-zdroje) prístupné prostredníctvom knižníc, ktoré sú zapojené do projektu NISPEZ. Licencované EIZ sú licenčnými podmienkami a zmluvami späté s inštitúciou, na pôde ktorej sa môžu sprístupňovať a využívať. Rozoznávame dva spôsoby, ako k licencovaným e-zdrojom pristupovať:

  • používateľ môže e-zdroje využívať na počítačoch, ktoré sa fyzicky nachádzajú v študovniach akademických a vedeckých knižníc, v študovniach na katedrách, ústavoch, klinikách alebo dokonca i na internátoch a pod.;
  • používateľ k e-zdrojom môže pristupovať prostredníctvom vzdialeného prístupu – t.j. využívanie EIZ sa v tomto prípade neviaže fyzicky na budovu inštitúcie, ale ich môže využívať napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod.


Licenčné podmienky

Používateľ, ktorý prehľadáva a využíva e-zdroje prostredníctvom vzdialeného prístupu, je vo vzťahu so svojou akademickou knižnicou/inštitúciou tak isto ako používateľ knižnice a platia pre neho všetky licenčné podmienky, tak isto, ako keby sedel za počítačom v študovni. Navyše, vďaka prihlasovaniu prostredníctvom mena a hesla je možné presne identifikovať používateľa, ktorý by sa napr. dopustil porušenia licenčných podmienok.

Služba slúži výhradne len pre fyzické osoby, ktoré sú príslušníkmi akademickej obce danej vysokej školy, univerzity, inštitúcie, resp. sú registrovanými používateľmi knižnice a sú oprávnení vzdialený prístup využívať.

Licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na využívanie e-zdrojov všeobecne: Používateľ sa zaväzuje, že získané dáta smie využívať len na výučbové a vedeckovýskumné účely a iba pre osobnú potrebu používateľa. Zakazuje sa komerčné využívanie získaných údajov, ich šírenie a distribúcia. Ďalej sa zakazuje sťahovať celé elektronické informačné zdroje alebo ich podstatné časti, celé čísla elektronických periodík a pod.

Prístup a využívanie EIZ prostredníctvom vzdialeného prístupu v súčasnosti umožňujú nasledovné inštitúcie:

 

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR