sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Zoznam slovenských vedeckých časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS


 * neaktualizované tituly časopisov v databáze SCOPUS

 

Titul

V databáze

od - do 

ISSN

(print. verzia)

ISSN

(el. verzia)

Vydavateľ Poznámka
 Acta Facultatis Pharmaceuticae
 Universitatis Comenianae
2009 - 2013
0301-2298
     
 Acta Facultatis Xylologiae 2008 – 2013 1336-3824  

 * Technická Univerzita

    vo Zvolene

 
 Acta Geologica Slovaca  2013 1338-0044  1338-5674  * Univerzita Komenského v Bratislave  

 Acta Mathematica

 Universitatis Comenianae

2002 – 2013 0862-9544  

 * Ústav aplikovanej matematiky

    FMFI UK v Bratislave

 
 Acta Metallurgica Slovaca 2009 – 2013 1335-1532 1338-1156

 * Hutnícka fakulta TU v Košiciach

 * Ústav materiálového výskumu

    SAV  v Košiciach

 * Zväz hutníctva, ťažobného

    priemyslu a geológie SR

 
 Acta Montanistica Slovaca 2007 - 2013 1335-1788  

 * Fakulta BERG

    Technická univerzita

    Košice

 * Ústav geotechniky SAV

 
 Acta Physica Slovaca

2005 – 2013

1996 – 2003

0323-0465 1336-040X  * Fyzikálny ústav SAV  
 Acta Virologica 1957 - 2013 0001-723X 1336-2305

 * Virologický ústav SAV

 * AEPress

 
 Activitas Nervosa Superior Rediviva 2009- 1337-933X 1338-4015

 *Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

*Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 
 Agriculture 2012 - 0551-3677 1338-4376  * Centrum výskumu rastlinnej výroby  
 Architektúra a urbanizmus 2007 – 2013 0044-8680  

 * Ústav stavebníctva a

    architektúry SAV

 
 Asian and African Studies

 2008 – 2013

 1987

1335-1257  

 * Kabinet orientalistiky

    (Orientalistický ústav) SAV
 * Slovac Academic Press

 
 Biologia

 2006 – 2014

 1996 – 2001

 1974 – 1989

1961 – 1970
1954 - 1955

  0006-3088

 * Botanický ústav SAV

 * Ústav zoológie SAV

 * Ústav molekulárnej

    biológie SAV

 * Versita

 - od r. 2008 vydavateľstvo

   Versita

 Biologia - Section Botany  1997 – 2005 1335-6372  1336-9563

 * Botanický ústav SAV

 * Versita

 - súčasť časopisu

   Biológia

 - od r. 2008 vydavateľstvo

   Versita

 Biologia - Section Cellular

 and Molecular Biology

 1996 – 2005 1335-6399  

 * Ústav molekulárnej

    biológie SAV

 * Versita

 - súčasť časopisu

   Biológia

 - od r. 2008 vydavateľstvo

   Versita

 Biologia - Section Zoology  1999 – 2005 1335-6380  

 * Ústav zoológie SAV

 * Versita

 - súčasť časopisu

   Biológia

 - od r. 2008 vydavateľstvo

   Versita

 Bratislavské lekárske listy -

 (Bratislava Medical Journal)

 1965 - 2013  0006-9248  1336-0345

 * Lekárska fakulta UK

 * Slovak Academic Press

 
 Cardiology Letters  2011 - 2013  1338-3655  1338-3760  * Slovenská kardiologická
    spoločnosť
  do roku 2008 pod názvom 
  Kardiológia 
  
 Chemical Papers

1996 – 2014
1973

 0366-6352  1336-9075

 * Chemický ústav SAV

 * Slovenská chemická

    spoločnosť pri SAV

 * Versita 

 - od r. 2006 vydavateľstvo

   Versita

 Computers and Artificial

 Intelligence

1996 – 2000

1989, 1985

0232-0274  

 * Ústav informatiky SAV

 * FMFI UK

 * FIIT STU

 * Slovenská informačná

    spoločnosť

 - pokračuje pod názvom

   Computing and

   Informatics

 Computing and Informatics 2000 – 2013 1335-9150  

 * Ústav informatiky SAV

 * FMFI UK

 * FIIT STU

 * Slovenská informačná

    spoločnosť

 

 Contributions of the

 Astronomical Observatory

 Skalnate Pleso

 2007 - 2013

1335-1842  1336-0337

 * Astronomický

   ústav SAV

 

 Contributions of the

 Geophysical

 Institute,

 Slovak Academy of Sciences

 1996 – 1997

 1991 – 1993

 1988 – 1989

 1985 – 1986

1979 – 1983
 1977

0586-4607  

 * Geofyzikálny ústav SAV

 * VEDA

 - pokračuje pod názvom

   Contributions to

   Geophysics and Geodesy

 Contributions of the

 Geophysical

 Institute, Slovak Academy of

 Sciences, Series of

 Meteorology

 1994 – 1997

 1987 – 1990

 1984 – 1985

 1978

0231-9004    * VEDA  - pokračuje pod názvom

   Contributions to

   Geophysics and Geodesy

 Contributions to Geophysics

 and Geodesy

 2000 – 2013 1335-2806  1338-0540  * Geofyzikálny ústav SAV
 * VEDA
 
 Drevársky výskum  1998 – 2003 0012-6136  

 * Štátny drevársky výskumný

   ústav

 - pokračuje pod názvom

   Wood Research

 Ekológia Bratislava

 1996 – 2013

 1993 – 1994

1335-342X  1337-947X  * Ústav krajinnej ekológie SAV
 * AEPress
 
 Ekonomický časopis  1978 - 2013  0013-3035  

 * Ústav slovenskej a svetovej

   ekonomiky SAV

 * Prognostický ústav SAV
 * Slovac Academic Press

 
 Endocrine Regulations  1991 – 2013 1210-0668  1336-0329

 * Ústav experimentálnej

    endokrinológie SAV
 * AEPress

 

 Endocrinologia

 Experimentalis

 1970 – 1990 0013-7200    * Ústav experimentálnej

    endokrinológie SAV
 * VEDA

 - pokračuje pod názom

   Endocrine Regulations

 Eurorehab

 1998 – 2006

 1994 – 1996

1210-0366    * Eurorehab s.r.o.  - zanikol v r. 2006
 Farmaceutický obzor

 1976 – 2013

 1974

0014-8172  

 * Ministerstvo zdravotníctva SR

 * Inštitút pre ďalšie vzdelávanie

    pracovníkov v zdravotníctve
 * HERBA

 
 Filozofia  2002 – 2013 0046-385X    * Filozofický ústav SAV   
 Folia Oecologica  2006 – 2013 1336-5266    * Ústav ekológie lesa SAV  
 Forest Genetics

 2000 – 2005

 1994 - 1995

1335-048X    * Arbora Publishers  

 General Physiology and

 Biophysics

 1983 – 2013 0231-5882  

 * Ústav molekulárnej fyziológie

    a genetiky SAV

 * AEPress

 
 Geografický časopis

 2007 – 2013

 1979 – 1995

 1976

0016-7193  

 * Geografický ústav

 * Slovac Academic Press

 
 Geologica Carpathica  1991 – 2013 1335-0552  1336-8052

 * Geologický ústav SAV

 * VEDA

 
 Geological Carpathica - Clays  1992 – 1997 1210-2695    * Slovak Academic Press  - zanikol v r. 1998
 Geologický zborník  1979 – 1990 0016-7738  

 * Geologický ústav SAV

 * VEDA

 - pokračuje pod názvom:

   Geologica Carpathica

 Helminthologia

 1996 – 2013

 1979 – 1980

 0440-6605  1336-9083  * Parazitologický ústav SAV
 * Versita
 - od r. 2008 vydavateľstvo

   Versita

 Historický časopis

 2002 – 2013

 1988, 1986,

 1983, 1974

 0018-2575    * Historický ústav SAV
 
 
 Human Affairs  2001,
 2012-2013
 1210-3055  1337-401X  * Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV  
 Interdisciplinary Toxicology  2010-2013  1337-6853    * Slovenská toxikologická spoločnosť SOTEX  
 Jazykovedný časopis  2011-2013  0021-5597    *Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV  

 Journal of Electrical

 Engineering

 2004 – 2013 1335-3632  0013-578X

 * FEI STU

 * Elektrotechnický ústav SAV

 

 Journal of Food and Nutrition

 Research

  2006 – 2013 1336-8672    * VÚ potravinársky  
 Kardiológia   2003 – 2010 1210-0048  1336-2429  * Symekard  - pokračuje pod názvom 
   Cardiology Letters 

 Klinická imunológia a

 alergológia

 1993 – 2011 1335-0013  

 * Česká a Slovenská spoločnosť

    pre alergológiu a klinickú

    imunológiu

 * vydavateľstvo Bonus

 - nemá odkaz na web

 Komunikácie

 - Communications

 2003 – 2013  1335-4205  

 * EDIS - vydavateľstvo

    Žilinskej univerzity

 

 Kovové materialy - Metallic

 Materials

 1996 – 2013

 1989 – 1991

 1968 – 1984

 0023-432X  

 * Ústav materiálov a mechaniky

    strojov SAV

 * Ústav materiálového

   výskumu SAV

 * Slovac Academic Press

 
 Lekársky obzor

 1999 – 2013

 1972 – 1994
1963 - 1964
 1961
1952 - 1954

 0457-4214  

 * Ministerstvo zdravotníctva SR

 * Inštitút pre ďalšie vzdelávanie

    pracovníkov v zdravotníctve
 * HERBA

 
 Mathematica Slovaca  2008 – 2013  0139-9918  1337-2211  * Matematický ústav SAV  

 Measurement Science

 Review

 2009 – 2013  1335-8871  

 * Ústav merania SAV

 * Versita

 - od r. 2008 vydavateľstvo

   Versita

 Medicínska etika a bioetika

 2004 – 2005

 1999 – 2000

 1335-0560  

 * Ústav medicínskej etiky

    a bioetiky

 
 Neoplasma  1957 – 2013  0028-2685  

 * Ústav experimentálnej

   onkológie SAV
 * AEPress

 
 Oecologia Montana  1992 – 1997  1210-3209    * Prunella Publishers

 

 Organon F  2002 – 2013  1335-0668  

 * Filozofický ústav SAV

 * VEDA

 
 Petroleum and Coal  2011 - 2013  1335-3055 1337-7027   * Slovnaft VÚRUP  

 Potravinarstvo : Scientific Journal

 for Food Industry

 2013   1337-0960  *Association HACCP Consulting  
 Quality Innovation Prosperity    1335-3055 1337-7027  * Technická univerzita v Košiciach  
 Rehabilitácia

 1995 – 2013

 1980 – 1990

 0375-0922    * LIEČREH GÚTH  
 Rheumatológia  1994 – 2013  1210-1931  

 * Národný ústav

    reumatických chorôb

 * Slovak Academic Press

 - prelinkovanie časopisu

    v SCOPUS je nekorektné

 SKASE Journal of Translation

 and Interpretation

 2011, 2013        
 Slavica Slovaca  2011, 2012      * Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  
 Sociológia

 1996 – 2013

 0049-1225  1336-8613  * Sociologický ústav SAV
 * Slovac Academic Press
 
 Studia Psychologica  1996 – 2013  0039-3320  

 * Ústav experimentálnej

    psychológie SAV
 * Slovac Academic Press

 
 Textil a chémia  1988 – 1993 0139-7656  

 * Výskumný ústav

    textilnej chémie

 - od r. 1994 pokračuje

   pod názvom

   Vlákna a textil

 Thaiszia Journal of Botany  2009 – 2013 1210-0420    * Botanická záhrada UPJŠ  
 Vlákna a textil  1994 – 2013 1335-0617  

* VÚ chemických vlákien, a.s. Svit

* Slov.spoločnosť

   priemyselnej chémie

* VÚTCH-CHEMTEX

 

 

 Vodohospodársky časopis -

 Journal of Hydrology

 & Hydromechanics

 2007 – 2013

 1994 – 1996

 1973 – 1992
 1966

0042-790X  

 * Ústav hydrológie SAV

 * Slovac Academic Press

 
 Wood Research  2003 – 2013  1336-4561  

 * Výskumný ústav papiera

   a celulózy

 
 World Literature Studies  2009 - 2013  1337-9275  1337-9690

 * Ústav svetovej literatúry SAV

 * Slovak Academic Press

 
 Xlinguae  2011 -    1337-8384

 * Slovenská Vzdelávacia

   a Obstarávacia s.r.o., Nitra

 

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR