ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Knovel Library

Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie všetkých úrovní užívateľských potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje na hĺbkové prehľadávanie s aplikáciou pokročilých indexačných techník a s paralelným vyhľadávaním vo viacerých tituloch súčasne, systém je schopný interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi a vytvárať vlastné tabuľkové a grafické výstupy.
Vydavateľ:Knovel Corporation
Gestor:Bc. Danka Vráblová, Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ:Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Typ databázy:plnotextová a faktografická (s interaktívnymi nástrojmi)
Platforma:Knovel (online)
Vstup:http://app.knovel.com/web/
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/KNOVEL_final.pdf
Inštitúcie:1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Prešovská univerzita v Prešove
4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Technická univerzita v Košiciach
7. Technická univerzita vo Zvolene
8. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Trnavská univerzita v Trnave
10. Univerzita Komenského v Bratislave
11. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
17. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR