ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

ProQuest Central

Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (17 500 titulov, z toho 11 490 titulov s plnými textami), denníkov (800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), profily firiem (44 000 profilov) a priemyselných odvetví (3 600), trhové správy (8 890 správ zo 43 odborov a 40 krajín sveta) a dizertačné práce (56 000 prác s plnými textami). Tematicky pokrýva humanitné, spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje (väčšinou s abstraktmi i plnými textami), pričom retrospektíva siaha do roku 1971 (úplné texty približne od roku 1987).

Vydavateľ:ProQuest
Gestor:Ing. Iveta Krjaková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ:Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Typ databázy:abstraktová, plnotextová a faktografická
Platforma:ProQuest
Vstup:http://search.proquest.com/
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/PROQUEST_final.pdf
Inštitúcie:1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
3. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Prešovská univerzita v Prešove
6. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Technická univerzita v Košiciach
9. Technická univerzita vo Zvolene
10. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Trnavská univerzita v Trnave
12. Univerzita Komenského v Bratislave
13. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
19. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR