ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Konferencia IS 2009 > Všeobecné informácie 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

O konferencii

Konferencia sa venuje informáciám o vede, ich prezentácii verejnosti a možnostiam použitia.
Štandardizáciu a kompatibilitu týchto informácií garantuje formát CERIF.

Informačné systémy o vede a výskume sú spravované prevažne ústrednými orgánmi štátnej správy. Obsahujú údaje z oblasti financovania, patentov a inovácií, o využívaní výsledkov výskumu a o hodnotení výskumu. Najnovšie trendy naznačujú obohacovanie databáz o výsledky výskumu, pridávanie odkazov na, externé, hlavne bibliografické databázy ale aj multimediálne databázy.
Sprístupnenie informačných systémov cez internet podstatne ovplyvnilo kvalitu a rozsah získaných údajov.

Formát CERIF je odporučený dátový formát, štandard určený pre oblasť automatizácie vedeckovýskumných informácií. Cieľom jeho použitia je kompatibilita zbieraných dát o vede a výskume vo svete a možnosť výmeny dát medzi informačnými systémami jednotlivých krajín.
CERIF je odporúčaný Európskou komisiou a rozvíjaný na pôde profesionálnej asociácie
prevádzkovateľov informačných systémov o vede EuroCRIS. Štandard CERIF (Common European)


Research Information Format umožňuje:

 • Pracovníkom výskumu  –  ľahký prístup k relevantným informáciám a potrebnému softvérovému, hardvérovému a pamäťovému systému 
   
 • Pracovníkom riadiacich výskum a pre administrátorov – jednoduché meranie výskumnej
  aktivity a ľahký prístup k porovnateľným informáciám 

   
 • Výskumným výborom – optimalizáciu procesu zabezpečovania prostriedkov 
   
 • Podnikateľom a organizáciám  zabezpečujúcim  transfer  technológií – ľahké získavanie nových ideí a technológií v prostredí podporujúcom znalosti a jednoduchú identifikáciu konkurentov a podobného, už uskutočneného výskumu 
   
 • Médiám a verejnosti – ľahký prístup k informáciám, softvéru a počítačovým službám, ktorý
  umožní prezentáciu výsledkov výskumu v primeranom kontexte

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR