ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Podklady k VO 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Príloha č. 4 časti B.1 Opis predmetu zákazky 

Zoznam odkazov na doporučenú literatúry, dokumenty a zákony k IS o výskume a vývoji a k dokumentácii o CERIF

 Informačné systémy o VaV  
 
1. Zborník z konferencie „Informačné systémy o vede v EÚ“ 
2. Štúdia  o VaV v štátoch EÚ (2010)
3. Návrh Dlhodobého zámeru štátnej  vednej a technickej politiky do roku 2015
4. Towards a European Research Area, Science, Technology and Innovation: Key Figures 2007 (anglicky)  
 
Legislatíva
A) Zákony 
 • Zákon č. 172/2005 Z . z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov      
 • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov      
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov      
 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov      
 • Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov     
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov      
 • Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov      Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise     
 • Zákon č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

 B) Európska legislatíva 

 1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbe a rozvoji štatistiky Spoločenstva v oblasti vedy a techniky
 2. Nariadenie komisie (ES) č. 753/2004 ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES vo vzťahu k štatistike o vede a technike
 3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1450/2004, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík spoločenstva o inovácii
 4. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a korigendá 1, 2 a 5 k tomuto nariadeniu
 5. Nariadenie Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 o zmene a doplnení niektorých nariadení ES týkajúcich sa určitých štatistických oblastí na účely implementácie štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Revision 2
 6. Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2005, ktorým sa udeľujú výnimky určitým členským štátom v oblasti tvorby štatistiky za referenčné roky 2003, 2004 a 2005 podľa nariadenia Komisie (ES) č. 753/2004
 7. Nariadenie Komisie (ES) č. 540/2009 z 22. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1450/2004 o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o inovácii
 8. Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009  z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby
 9. Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje
 10. Odporúčanie Komisie (ES) č. 91/337/CEE C)   Iné predpisy 1. Metodologické manuály OECD1.1 Frascatiho manuál (2002) – v slovenskom, aj v anglickom jazyku
1.2 Oslo manuál (2005) – v anglickom jazyku
1.3 Canberra manuál (1995) – v anglickom jazyku
1.4 Manuál patentov (1994) – v anglickom jazyku
1.5 TBP manuál (1990) – v anglickom jazyku
 
2.1 Európsky rámec interoperability  pre pan-európske e-Government služby verzia 1.0 – v anglickom jazyku, ako aj voľný preklad do slovenského jazyka
2.2 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
2.3 Metodický pokyn k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
2.4  Metodický pokyn na popis dátových štandardov (zverejnený vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 8/2008) D)  
 
Iné predpisy
1. Číselníky1.1 Smernica MŠ SR č. 27/2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky vrátane Prílohy č. 1
1.2 Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 
2.1 Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov vrátane príloh č. 1 – 5
2.2 Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 2 Smernice č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
2.3 Metodické usmernenie č. 14/2009-R z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní vrátane príloh č. 1 až 4
 
3.1 Výnos  Ministerstva školstva Slovenskej republiky  z 15. mája 2009  č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja vrátane prílohy
3.2 Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj
3.3 Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky  z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji
3.4 Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike  schválený Vládou SR 12.5.2010
 
1. CERIF 2008, verzia 1.1 – plný dátový model
2. CERIF 2008, verzia 1.1 – sémantika
3. CERIF 2008, verzia 1.1 – XML
4. CERIF_Logical_model_Toad Data Modeler  - HTML Report
5. CERIF_Physical_model_Toad Data Modeler - HTML Report
6. XML schémy (spolu 206 súborov)
 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR