ÚVOD > E-ZDROJE pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Elektronické informačné zdroje projektu NISPEZ
 

V portfóliu databáz / kolekcií sprístupňovaných prostredníctvom projektu NISPEZ je možné nájsť plnotextové, bibliografické, citačné a scientometrické elektronické informačné zdroje. Všetky e-zdroje v portfóliu projektu pochádzajú od dôveryhodných a svetovo renomovaných vydavateľov.

 

Podmienky využívania e-zdrojov


Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. Viac informácií je možné nájsť na tejto stránke.

 

Niektoré inštitúcie ponúkajú prístup k e-zdrojom aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.  

 

 
Filter:
Všetky | technické vedy | prírodné vedy | lekárske vedy | pôdohospodárske vedy | spoločenské vedy | humanitné vedy |
bibliografické, abstraktové, citačné, scientonometrické - multidisciplinárne
|


ACM / Association for Computing Machinery

Digitálna knižnica ACM je v súčasnosti najobsiahlejšiou kolekciou plnotextových článkov a bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií. Plnotextová databáza obsahuje kompletnú kolekciu ACM publikácií, ktorá sprístupňuje vyše 300 tis. plnotextových článkov, 42 časopisov s vysokým impakt faktorom, vyše 270 konferenčných zborníkov, 9 najcitovanejších magazínov v oblasti počítačovej vedy (podľa spoločnosti Thomson-Reuters), 37 technických správ, multimediálne dokumenty. Digitálna knižnica ACM zároveň ponúka aj prístup k viac ako 1,6 mil. bibliografickým záznamom o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky.


Art Museum Image Gallery
Databáza Art Museum Image Gallery je zdrojom vyobrazenia viac ako 155 000 umeleckých diel (od roku 3000 pred n. l. až po súčasnosť) z kolekcií najznámejších múzeí a galérií. V roku 2009 pribudnú do kolekcie aj záznamy zo šiestich digitálnych kolekcií Kongresovej knižnice v USA. Databáza pokrýva úžitkové i dekoratívne umenie z Afriky, Ázie, Európy a Ameriky: obrazy, sochy, kresby, tlače, fotografie, textílie, kostýmy, šperky, keramiku, nábytok, sklo, knihy, rukopisy či archeologické nálezy. Použitie všetkých vyobrazení je na vzdelávacie účely bezplatné.

Gale Virtual Reference Library: Art

Gale Virtual Reference Library: Art


Gale Virtual Reference Library: Art

Umenovedne zameraná kolekcia referenčných prác (elektronické knihy) od renomovaných vydavateľstiev na platforme Gale Virtual Reference Library obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh) v elektronickej podobe. Okrem štandardných výhod elektronických dokumentov ponúka táto platforma ďalšie výhody, ako napr. vytváranie vlastných záložiek či prístup k ďalším referenčným publikáciám od Credo Reference (anglický slovník, tezaurus, atlas a pod.). Gale Virtual reference Library ponúka novú podobu užívateľského viacjazyčného rozhrania pre elektronické knihy najmä v oblasti migrácie a organizácie dokumentov.


IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Digitálna knižnica IEEE/IET Electronic Library je najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Sprístupňuje články zo 151 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov spoločnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a jej partnerov, vyše 900 konferenčných zborníkov, vyše 3400 technických noriem, viac ako 400 elektronických kníh a 200 vzdelávacích kurzov. IEEE celkovo obsahuje vyše 3 mil. dokumentov, každý mesiac je pridaných približne 25 000 nových dokumentov.


Knovel Library
Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie všetkých úrovní užívateľských potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje na hĺbkové prehľadávanie s aplikáciou pokročilých indexačných techník a s paralelným vyhľadávaním vo viacerých tituloch súčasne, systém je schopný interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi a vytvárať vlastné tabuľkové a grafické výstupy.


ProQuest Central

Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (17 500 titulov, z toho 11 490 titulov s plnými textami), denníkov (800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), profily firiem (44 000 profilov) a priemyselných odvetví (3 600), trhové správy (8 890 správ zo 43 odborov a 40 krajín sveta) a dizertačné práce (56 000 prác s plnými textami). Tematicky pokrýva humanitné, spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje (väčšinou s abstraktmi i plnými textami), pričom retrospektíva siaha do roku 1971 (úplné texty približne od roku 1987).


REAXYS
Rozsiahla databáza štruktúr, fyzikálno-chemických vlastností, biologických, farmakologických, ekologických informácií a reakcií týkajúcich sa organických zlúčenín. V súčasnosti zahŕňa vyše 1 000 000 abstraktov odborných článkov. Databáza umožňuje štruktúrne, podštruktúrne a textové vyhľadávanie, ich kombinácie, ako aj prácu so všetkými bežnými logickými operátormi.


ScienceDirect

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z asi 2 232 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier (Freedom kolekcia) z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied, medicíny a ďalších odborov. Freedom kolekcia sprístupňuje plné texty článkov od r. 1995.


SCOPUS

 

SCOPUS je multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a scientometrická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. SCOPUS je súčasťou nástroja SciVerse, ktorý predstavuje spoločnú platformu pre ScienceDirect, SCOPSUS a relevantné vedecké webové stránky, platformu podporujúcu interoperabilitu a integrované vyhľadávanie kvalitného vedeckého obsahu.

SCOPUS ponúka rýchle, jednoduché a komplexné vyhľadávanie vedeckých informácií nielen z prírodných, technických, spoločenských vied a medicíny, ale aj z oblasti umenia a humanitných vied. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov.

 

Databáza SCOPUS pokrýva (údaje júl 2011) viac ako 19 500 titulov:

 

 • 18 500 recenzovaných časopisov (vrátane 1 800 „Open Access“ časopisov),
 • 425 firemných publikácií,
 • 325 knižných sérií,
 • 250 konferenčných zborníkov.

Obsahuje 46 miliónov záznamov:

 

 • 25 mil. záznamov s rokom vydania po roku 1996 (78% z nich zahŕňa referencie),
 • 21 mil. záznamov s rokom vydania starším ako 1996 (s retrospektívou až do roku 1823),
 • 4,8 mil. konferenčných príspevkov zo zborníkov a časopisov.

Prostredníctvom nástroja Scirus, ktorý indexuje web je k dispozícii 375 mil. webových stránok a 24,8 mil. patentov.
Medzi najvýznamnejšie nástroje a funkcie databázy SCOPUS patria najmä:

 

 • linky na plné texty článkov a ďalšie zdroje knižníc,
 • Author Identifier (identifikátor autorov) – nástroj, ktorý prostredníctvom publikovaných prác poskytuje obraz autorovho výskumu, vrátane h-indexu,
 • Citation Tracker – nástroj na jednoduché vyhľadávanie citácií,
 • Affiliation Identifier (identifikátor inštitúcií) – nástroj umožňujúci identifikáciu organizácií a výstupov ich výskumu,
 • Journal Analyzer – nástroj, ktorý poskytuje prehľad o časopisoch a ich výkonnosti (publikačnej aj citačnej),
 • View Citation Overview – nástroj, ktorý ukáže prehľad citácií určitého/konkrétneho článku za jednotlivé roky.


SpringerLink

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.

 

Pre databázu SpringerLink sa vzťahuje národná licencia. Viac informácií na tejto stránke.


Web of Knowledge – Current Contents Connect

7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and BehavioralSciences a Arts and Humanities) obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov.


Web of Knowledge – Essential Science Indicators
Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.


Web of Knowledge – Journal Citation Reports

2 edície (Science Edition a Social Science Edition). Ide o scientometrickú databázu, ktorá poskytuje štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov, každoročne uvádza impact factor jednotlivých vedeckých časopisov, retrospektíva od r. 2000, sleduje asi 9 500 periodík.


Web of Knowledge – MEDLINE

MEDLINE® (1950-present)

Popredná bibliografická a abstraktová databáza pokrývajúce najmä oblasti prírodných vied a lekárstva obsahujúca viac ako 21 milióna záznamov článkov z približne 5000 titulov publikácií.


Svojim obsahovým zameraním sa databáza dôraznejšie venuje odborom ako napr. biomedicína, bioinžinierstvo, biochémia, ošetrovateľstvo, veterinárna medicína.


Retrospektíva záznamov siaha do roku 1950.

Jej vydavateľom je The U.S. National Library of Medicine® (NLM®).

 


Web of Knowledge – Web of Science

Indexy databázy Web of Science:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1985-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1985-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1985-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-present

 

Tri indexy databázy Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

 

Dva indexy Conference Proceedings poskytujú prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

 

Dva indexy Book Citation Index– Science a Book Citation Index– Social Sciences & Humanities – indexujú od roku 2005 do súčasnosti vyše 30 000 titulov vydaných kníh z oblasti prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vied, každý rok je pridaných viac ako 10 000 nových titulov.

Vybrané inštitúcie, ktoré majú prístupné aj Book Citation Index - TU.


Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna databáza vydavateľstva John Wiley & Sons, ktorá pokrýva on-line zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Wiley Online Library prináša obsah z viac než 4 miliónov článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek, a pod.Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR