ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Konferencia IS 2009 > Zaregistrovaní účastníci 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Zaregistrovaní účastníci


Meno Priezvisko Inštitúcia
Jozef Žigo FA STU Bratislava
Ľubomír Debnár  
Alena Zuzánková Ing Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
Lýdia Sedláčková Univerzitná knižnica v Bratislave
Pavel Fargaš  
Marta Čomajová Slov. národné múzeum Knižnica Bratislava
Viera Polčíková Strojnícka fakulta STU
Tomáš Ivančík IBM Slovensko s.r.o.
František Brunner ,Ing. Ekonomický ústav SAV
Jan Dvořák InfoScience Praha
Rozália Cenigová Slovenská pedagogická knižnica
Tomáš Lacko Slovenska akademia vied
Ondrej Látka Technická univerzita v Košiciach
Ivan Fraňo, Ing. Výskumný ústav spojov n.o.
Matej Pollák OFIPO Žilina
Tomáš Trnovec Slovenská zdravotnicka univerzita
MARTA CIMBÁKOVÁ Ministerstvo školstva SR
Jana Chovancová, Ing. CSc. Slovenská zdravotnícka univerzita
Miroslav Mihalik Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Mária Búciová Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zuzana Onderová Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Peter Hatala SAV
Pavol Büchler INFOSTAT
Daniela Šipošová MŠ SR
Valentín Both Úrad Slovenskej akadémie vied
Antonín KLAS Ekonomický ústav SAV
Igor Tomašovič Ministerstvo hospodárstva SR
Tichy-Rács Ádám BME OMIKK
Katarína MUDr. Šebeková, DrSc. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Marta Kotianová, Mgr. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika
Tatiana Ing. Pišková Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Magdaléna Májeková Ústav exp. farmakológie SAV
Ing. Katarína Radová Ministerstvo hospodárstva SR
Robert Redhammer Slovenská technicá univerzita v Bratilsave
Jozef H R A B K O Súkromná osoba
Melinda Nagy Univerzita J. Selyeho
Nataša Valentová Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Pavel Nečas, plk. doc. Ing. PhD. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Ľubomír ŠPAČEK, RNDr. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Marta Bartošovičová Centrum vedecko-technických informácií SR
Elena Gramatová SAV
Brigitte Joerg German Research Center for Artificial Intelligence
Radomír NOSÁĽ Slovenská akadémia vied
Vladimír Kollár Ekonomický ústav SAV
Mária Kukučová STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Jana Braunová STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Jan Dibala Accenture Bratislava / FPV UMB Banska Bystrica
Viliam Pešta Millennium000 s.r.o.
Martin Matějka, Ing. Úřad vlády ČR
Katarina Jaloviarová Ústav dejín umenia SAV
Ján Grman SVOP spol. s r.o.
Martin Souček Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví
Vojtech Lukacs SVOP spol. s r.o.
Jiří Souček InfoScience Praha s.r.o.
Andrea Doktorová Ústredná knižnica SAV
Daniela Kružinská, RNDr. Ministerstvo školstva SR
Peter Slančík Univerzitná knižnica v Bratislave
Viera Hudečková, Ing. Úřad vlády ČR
Radka Cibochová Úřad vlády ČR
Beáta Bellérová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Katarína Gabovičová Univerzitná knižnica v Bratislave
Ľudmila Homolová Univerzita Mateja Bela
Ľubica Šipošová Národný onkologický ústav
Eva Ďurišová Geografický ústav SAV
Viera Majchrovičová SNM
Monika Majerčíková, Mgr. Ústav polymérov SAV
Lucie Vavříková Technologické centrum AV ČR
Csaba Vizi IQSYS Co. (BME OMIKK NKR)
Zuzana Horváthová, Ing. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Ing. Róbert Szabó MŠ SR
Barbora Holubová Inštitút pre výskum práce a rodiny
Diana Demková Ministerstvo školstva SR
Anna Činčurová Ministerstvo školstva SR, sekcia vedy a techniky
Ľuboš SVETOŇ MŠ SR
Eliška Klimentová CVTI SR
Ľudmila Hrčková Národný ústav reumatických chorôb
Jarmila Matejovová CVTISR
Juraj Tihányi Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mária Galádová U SAV BratislavaPodporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR